Hogere orders…

Ik heb Jezus vaak ontkend, net als Petrus in de nacht dat Jezus gevangen werd genomen. Vaak durfde ik niet duidelijk te zijn. Heb ik vage compromissen gesloten. Heb ik zelfs meegepraat met mensen die de Bijbel op bepaalde punten tegenspraken. Omdat ik de moed niet had om te staan voor mijn geloof. Mensen die 2000 jaar geleden veel met Jezus optrokken vielen van de ene verbazing in de andere. Woorden als ‘verbaasd’ en ‘verbijsterd’ of ‘met diep ontzag’ komen regelmatig voor als reactie op wat Jezus deed of zei. Jezus deed vaak onverwachte dingen op onverwachte momenten. Althans, voor mensen die niet bekend waren met zijn Bron. Hij genas zieken op zondag, ging vriendschappelijk om met mensen die een slechte reputatie hadden, ging lekker slapen in een boot terwijl het buiten enorm stormde. Hij koos simpele vissers en zondaars om zijn leerlingen en vrienden te worden, aan wie Hij later zelfs grote verantwoordelijkheid gaf.

De wil en eer van de Vader
“Ik ben gekomen om de wil van Mijn Vader te doen” zei Hij. “Ik zeg en doe enkel wat de Vader mij opdraagt”. Jezus was gehoorzaam aan de opdrachten die God hem gaf. Dat was voor mensen soms onduidelijk en moeilijk te volgen, maar Hij deed het en de uitkomst was steeds dat Gods Naam werd verhoogd. Dat mensen werden genezen, vergeven, gered… Dat mensen meer onder de indruk kwamen van Gods almacht en liefde. Jezus orders kwamen van een hogere Autoriteit dan bij mensen te vinden is. Rechtstreeks vanuit de hemel. Jezus wist dat Hij op aarde was om te doen wat Zijn Vader van Hem vroeg. In Johannes 17 staat dat ook. Jezus bidt hier kort voordat de lijdensweg naar het kruis begint.

1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 

GODS WIL EN DE WIL VAN MENSEN
Jezus was anders omdat God vaak anders denkt en anders kijkt dan wij mensen. Hij luisterde in de eerste plaats naar God en niet naar menselijke logica. Een goed voorbeeld daarvan staat in Matteus 16. Daar zien we de confrontatie tussen menselijke ideeën en luisteren naar Gods stem heel duidelijk.

Mat. 16:21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Hogere wegen dan onze…
De Bijbel zegt dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Er staat ‘vertrouw op uw eigen inzicht niet. Maar denk aan Hem bij alles wat je doet…’ Als wij werkelijk de wil van God willen doen op aarde en werkelijk willen leven zoals hij dat graag wil, is het van groot belang dat we onze wil onder Gods wil buigen.
En wat je zeker niet moet vergeten. De mening van andere mensen die geen wedergeboren christen zijn, hoe lief en wijs ze ook zijn, zal toch vaak haaks staan op Bijbels advies. En zelf zullen ze de eerste zijn om dat te zeggen.

Bang voor afwijzing?
God zelf wil je leiden en spreekt in je hart. Door Zijn Woord in gedachten te brengen, door Zijn Geest. Door andere gelovigen die met Hem leven. Hij wil je gebruiken voor Zijn mooie werk. Ons als voorbeeld maken voor een wereld die Hem niet kent. Hij wil dat Zijn Zoon Jezus zichtbaar wordt door jou en mij heen. Dat houdt niet alleen in dat wij op zondag naar de kerk gaan of net even anders praten. Dat houdt in dat wij in alle gebieden van ons leven ‘anders’ zijn omdat Hij die in ons woont ‘anders’ is.

Dat is voor veel mensen, voor mij ook, best moeilijk. We willen toch niet graag worden bestempeld als ‘gek, vreemd, raar, zweverig, overdreven religieus, etc etc… Vooral mensen die geen christen zijn, maar wel dicht bij ons staan kunnen soms heel overtuigend en vaak met de beste bedoelingen ons van Gods weg afpraten. Het is belangrijk dat we inzien hoeveel God van ons houdt en hoe betrouwbaar en goed Hij is. Het is onze opdracht om boven alle meningen en tips God te gehoorzamen en verhogen! Om christen te zijn hebben we moed nodig. En ook goede voorbeelden en raadgevers. In alle tijden hebben mensen zich voor God en Jezus geschaamd. Steeds weer uit angst voor wat mensen hen konden aandoen. Of hoe mensen over ze zouden denken.

Hoeveel mensen zouden niet de zending in zijn gegaan als zij naar sommige meningen luisterden?
Hoeveel mensen zouden nooit gered zijn als de evangelisten uit angst voor spot waren thuisgebleven?

Marcus 8: 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

Ik heb Jezus vaak ontkend, net als Petrus in de nacht dat Jezus gevangen werd genomen. Vaak durfde ik niet duidelijk te zijn. Heb ik vage compromissen gesloten. Heb ik zelfs meegepraat met mensen die de Bijbel op bepaalde punten tegenspraken. Omdat ik de moed niet had om te staan voor mijn geloof. En steeds weer baalde ik daar achteraf van en vroeg ik de Heer om vergeving. Ik ben dankbaar dat Vader goed mij nooit loslaat, zelfs al ben ik ontrouw geweest.

Ben benieuwd naar jouw reactie op dit BijbelBlog…