Altijd happy?!

Als ik zou geloven dat voorspoed en gezondheid mijn recht is als kind van God en dus altijd verwacht mag worden was ik nu geen christen meer waarschijnlijk. Of erger..Ik zou misschien gaan geloven dat het God niet kan schelen dat Suus ziek was. Dat Hij mij ook letterlijk liet vallen.

BIJBELBLOG nr 12 – Is het leven als je gelooft altijd feest? (Lees meer BijbelBlogs)
(omgaan met tegenslag)

KLAAGLIEDEREN 3:22-26
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

“Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar!”
Dat wensen we elkaar elk jaar toe. Geniet van alle dingen die op je pad komen. We wensen elkaar gezondheid toe. We wensen elkaar toe dat we voorspoed zullen kennen, ook dit nieuwe jaar. God is liefde. Hij heeft voor ons altijd het goede op het oog. Dat geloven wij. Kunnen we dan als zijn kinderen altijd een ‘gelukkig nieuwjaar’ verwachten? Met andere woorden ‘hebben wij recht op geluk?’. Is het realistisch om als christen een leven te verwachten dat getekend wordt door voorspoed en geluk? Wat houdt de bijbel ons voor? Wat zegt God ons hierover?Het antwoord op deze vraag is best belangrijk. Zeker als we ons leven lang God willen vereren en niet bitter willen worden/zijn in tijden van pijn/teleurstelling/tegenslag/ziekte en verdriet.

Ons eigen leven
Mijn lieve vrouw Susanne is een aantal jaar ziek geweest, gelukkig gaat het nu weer goed met haar. Ze heeft Pfeiffer gehad, daarna ook nog de ziekte van Lyme (beide vermoeidheidziekten), ze kreeg ook veel last van buikkrampen. Ze is destijds verschillende opleidingen gestopt omdat het lichamelijk te zwaar was en haar leven stond toen vrijwel dagelijks in het teken van haar lichaam dat eigenlijk niet deed wat ze graag wilde. Hierdoor zijn we geconfronteerd met verschillende opvattingen binnen de christelijke wereld over tegenslag. Soms kwamen we christenen tegen die dingen zeiden als: “ziekte hoort niet bij een christen, Jezus heeft je ziekten gedragen aan het kruis, bid om genezing in geloof en je zal ervan worden bevrijdt.” Natuurlijk had ik al vaak God gevraagd of Hij Suus wilde genezen.
Daarnaast weten de meeste mensen wel dat ik zelf een aantal hartstilstanden heb meegemaakt en dat maar net overleefde. We weten als gezin inmiddels wel wat zorgen zijn.

Als ik zou geloven dat aardse voorspoed en gezondheid ons recht is en altijd verwacht mag worden was ik nu geen christen meer waarschijnlijk. Of erger nog: ‘Ik zou misschien gaan geloven dat het God niet kan schelen dat Suus ziek was. Dat Hij mij ook letterlijk liet vallen. Dat Hij niet zoveel van ons houdt en zeker niet voor ons zorgt”. Wat is het makkelijk en menselijk om te zeggen (of stiekem denken): “God kan toch alles? Waarom doet Hij dan niets? Wat blijft er dan nog over van een God van liefde, zorgzaamheid en ontferming in deze situatie… Volgens mij is God helemaal niet goed. Hij helpt me niet!” Is dat waar? Ik geloof het niet… Gelukkig niet.

De schepping zucht en lijdt. En wij mensen lijden mee.

ROMEINEN 8:22-39
22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Wat zien we hier? We lezen dat de schepping zucht en lijdt als in barensnood. En niet alleen de schepping zucht en lijdt, nee, ook wijzelf lijden in ons sterfelijk bestaan. Er komt een dag dat al het lijden van de baan is. Er komt een moment dat wij geen ziekte, pijn, angst en verdriet meer kennen. Dat het simpelweg niet meer denkbaar is dat het er ooit was! Wat een dag zal dat zijn! Maar die dag is nu nog niet aangebroken voor ons die op aarde leven.

God afzijdig en onverschillig?
Maar midden-in de moeilijke dingen die er gebeuren in ons leven en ook op wereldniveau (oorlogen, hongersnood) wil God dichtbij zijn. Hij wil niet afzijdig zijn van ons lijden. Hij is nooit afzijdig geweest van het lijden. Onze God is een God vol goedertierenheid en genade. Hij houdt met Zijn hele wezen van ons. Hij is niet afzijdig gebleven van de wereld en het lijden van de wereld. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God is naar deze wereld gekomen om ons uitzicht te geven op een leven zo vol en goed dat het in geen verhouding staat tot het lijden van nu. Jezus stierf voor ons eeuwig geluk; God aanbidden.

Romeinen 8:Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Onze reactie en houding in moeilijke tijden
Het geloof biedt hoop, blijdschap en vrede dwars door moeilijke tijden heen! Het is je nu misschien duidelijk (geworden) dat het niet bijbels is om te geloven in een altijd voorspoedig leven als christen. Lijden hoort, hoe erg het ook is, bij het leven in een wereld na de zondeval (lees Genesis 3). Dat geldt voor alles wat leeft. Maar hoe gaan we met het lijden om… Hoe reageren we op situaties? Hoe gaan we om met tegenslag? Daarover zegt de bijbel hele hoopvolle dingen. Wij kunnen door ons geloof en onze hoop op God en de kracht van de heilige Geest veerkrachtig en zelfs met vrede/blijdschap in ons hart leven in tijden van tegenslag. Al is het natuurlijk helemaal geen zonde om verdriet of vragen te hebben en te uiten. Begrijp me niet verkeerd! Maar ik ben zo dankbaar dat ik een kracht en vrede heb leren kennen die mij nooit verlaat. De aanwezigheid van God. De rust in het hart waar Jezus woont. Dat maakte echt alle verschil in mijn leven afgelopen jaar. Onderstaande Bijbeltekst ging steeds weer door mijn gedachten.

ROMEINEN 8:35-39
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. |
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

PSALM 23:4-5
4 Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Dwars door de moeilijke tijden naar God blijven kijken

In zowel psalm 23 als in Romeinen 8 (en nog veel meer plekken in de bijbel) zien we dat God ons wil zegenen MIDDEN IN en DWARS DOOR de moeilijke tijden van lijden. Hij gaat met David door een donker dal. Paulus schrijft dat wij in dit alles glansrijk kunnen overwinnen door Jezus aanwezigheid (wie kan ons scheiden van..). Voor David is de wetenschap dat God altijd bij Hem is, een geruststelling. Dus niet de afwezigheid van problemen (want David had er nogal veel in zijn leven op aarde) maar de aanwezigheid van God stelde hem gerust en gaf hem moed! Dat mag voor ons net zo zijn.

God heeft ons een toekomst gegeven die er niet om liegt! Ik kan al blij worden als ik eraan denk! En onze hemelse vader is nog verder gegaan. Hij heeft ons de heilige Geest geschonken als onderpand voor nu. Dat wil zeggen: ‘als een voorproefje van zijn volmaaktheid dat ons moed geeft’. Moed om het vol te houden in de wereld. Een getuige te zijn. Anderen lief te hebben en de hoop te delen die ons is gegeven. Jezus wil verbonden met ons zijn en wonen in ons hart. De ranken leven van het Leven in de wijnstok. Als we bidden, Bijbellezen, christenen ontmoeten, samenkomsten bezoeken, God aanbidden, worden we meer en meer vol van de hoop van Gods Heilige Geest. We mogen vragen om vervulling met de heilige Geest. Het is naar Gods hart dat wij vol van hoop en een ‘rustig kalme moed’ (wat de toekomst brenge moge) zouden zijn hier op aarde. Zijn Geest maakt ons wat losser van alle tijdelijke omstandigheden en meer gericht op eeuwige zekerheid.

Alles kan veranderen. Alles is tijdelijk. Niets is zeker.
Behalve God. Hij is de enige Rots. De enige Grote Constante Factor. Hij wil ons geluk ZIJN. Laat de Heer Uw vreugde blijven. Hij zelf. Niet alleen wat wat Hij geeft of doet (of laat). Maar Zijn eigen aanwezigheid. Dat is het grootste geschenk denkbaar voor een mensje hier op aarde. In elke omstandigheid is Hij goed en betrouwbaar. Laten wij een getuigenis daarvan zijn. Laten we God niet vervloeken in onze moeilijke tijden maar juist zoeken. We hebben Hem dan juist zo hard nodig. Hij is het leven. Tot Wie anders zouden we gaan?

KLAAGLIEDEREN 3:20-24

20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen.
21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.