Altijd happy?!

Als ik zou geloven dat voorspoed en gezondheid mijn recht is als kind van God en dus altijd verwacht mag worden was ik nu geen christen meer waarschijnlijk. Of erger..Ik zou misschien gaan geloven dat het God niet kan schelen dat Suus ziek was. Dat Hij mij ook letterlijk liet vallen.

BIJBELBLOG nr 12 – Is het leven als je gelooft altijd feest? (Lees meer BijbelBlogs)
(omgaan met tegenslag)

KLAAGLIEDEREN 3:22-26
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

“Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar!”
Dat wensen we elkaar elk jaar toe. Geniet van alle dingen die op je pad komen. We wensen elkaar gezondheid toe. We wensen elkaar toe dat we voorspoed zullen kennen, ook dit nieuwe jaar. God is liefde. Hij heeft voor ons altijd het goede op het oog. Dat geloven wij. Kunnen we dan als zijn kinderen altijd een ‘gelukkig nieuwjaar’ verwachten? Met andere woorden ‘hebben wij recht op geluk?’. Is het realistisch om als christen een leven te verwachten dat getekend wordt door voorspoed en geluk? Wat houdt de bijbel ons voor? Wat zegt God ons hierover?Het antwoord op deze vraag is best belangrijk. Zeker als we ons leven lang God willen vereren en niet bitter willen worden/zijn in tijden van pijn/teleurstelling/tegenslag/ziekte en verdriet.

Ons eigen leven
Mijn lieve vrouw Susanne is een aantal jaar ziek geweest, gelukkig gaat het nu weer goed met haar. Ze heeft Pfeiffer gehad, daarna ook nog de ziekte van Lyme (beide vermoeidheidziekten), ze kreeg ook veel last van buikkrampen. Ze is destijds verschillende opleidingen gestopt omdat het lichamelijk te zwaar was en haar leven stond toen vrijwel dagelijks in het teken van haar lichaam dat eigenlijk niet deed wat ze graag wilde. Hierdoor zijn we geconfronteerd met verschillende opvattingen binnen de christelijke wereld over tegenslag. Soms kwamen we christenen tegen die dingen zeiden als: “ziekte hoort niet bij een christen, Jezus heeft je ziekten gedragen aan het kruis, bid om genezing in geloof en je zal ervan worden bevrijdt.” Natuurlijk had ik al vaak God gevraagd of Hij Suus wilde genezen.
Daarnaast weten de meeste mensen wel dat ik zelf een aantal hartstilstanden heb meegemaakt en dat maar net overleefde. We weten als gezin inmiddels wel wat zorgen zijn.

Als ik zou geloven dat aardse voorspoed en gezondheid ons recht is en altijd verwacht mag worden was ik nu geen christen meer waarschijnlijk. Of erger nog: ‘Ik zou misschien gaan geloven dat het God niet kan schelen dat Suus ziek was. Dat Hij mij ook letterlijk liet vallen. Dat Hij niet zoveel van ons houdt en zeker niet voor ons zorgt”. Wat is het makkelijk en menselijk om te zeggen (of stiekem denken): “God kan toch alles? Waarom doet Hij dan niets? Wat blijft er dan nog over van een God van liefde, zorgzaamheid en ontferming in deze situatie… Volgens mij is God helemaal niet goed. Hij helpt me niet!” Is dat waar? Ik geloof het niet… Gelukkig niet.

De schepping zucht en lijdt. En wij mensen lijden mee.

ROMEINEN 8:22-39
22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Wat zien we hier? We lezen dat de schepping zucht en lijdt als in barensnood. En niet alleen de schepping zucht en lijdt, nee, ook wijzelf lijden in ons sterfelijk bestaan. Er komt een dag dat al het lijden van de baan is. Er komt een moment dat wij geen ziekte, pijn, angst en verdriet meer kennen. Dat het simpelweg niet meer denkbaar is dat het er ooit was! Wat een dag zal dat zijn! Maar die dag is nu nog niet aangebroken voor ons die op aarde leven.

God afzijdig en onverschillig?
Maar midden-in de moeilijke dingen die er gebeuren in ons leven en ook op wereldniveau (oorlogen, hongersnood) wil God dichtbij zijn. Hij wil niet afzijdig zijn van ons lijden. Hij is nooit afzijdig geweest van het lijden. Onze God is een God vol goedertierenheid en genade. Hij houdt met Zijn hele wezen van ons. Hij is niet afzijdig gebleven van de wereld en het lijden van de wereld. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God is naar deze wereld gekomen om ons uitzicht te geven op een leven zo vol en goed dat het in geen verhouding staat tot het lijden van nu. Jezus stierf voor ons eeuwig geluk; God aanbidden.

Romeinen 8:Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Onze reactie en houding in moeilijke tijden
Het geloof biedt hoop, blijdschap en vrede dwars door moeilijke tijden heen! Het is je nu misschien duidelijk (geworden) dat het niet bijbels is om te geloven in een altijd voorspoedig leven als christen. Lijden hoort, hoe erg het ook is, bij het leven in een wereld na de zondeval (lees Genesis 3). Dat geldt voor alles wat leeft. Maar hoe gaan we met het lijden om… Hoe reageren we op situaties? Hoe gaan we om met tegenslag? Daarover zegt de bijbel hele hoopvolle dingen. Wij kunnen door ons geloof en onze hoop op God en de kracht van de heilige Geest veerkrachtig en zelfs met vrede/blijdschap in ons hart leven in tijden van tegenslag. Al is het natuurlijk helemaal geen zonde om verdriet of vragen te hebben en te uiten. Begrijp me niet verkeerd! Maar ik ben zo dankbaar dat ik een kracht en vrede heb leren kennen die mij nooit verlaat. De aanwezigheid van God. De rust in het hart waar Jezus woont. Dat maakte echt alle verschil in mijn leven afgelopen jaar. Onderstaande Bijbeltekst ging steeds weer door mijn gedachten.

ROMEINEN 8:35-39
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. |
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

PSALM 23:4-5
4 Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Dwars door de moeilijke tijden naar God blijven kijken

In zowel psalm 23 als in Romeinen 8 (en nog veel meer plekken in de bijbel) zien we dat God ons wil zegenen MIDDEN IN en DWARS DOOR de moeilijke tijden van lijden. Hij gaat met David door een donker dal. Paulus schrijft dat wij in dit alles glansrijk kunnen overwinnen door Jezus aanwezigheid (wie kan ons scheiden van..). Voor David is de wetenschap dat God altijd bij Hem is, een geruststelling. Dus niet de afwezigheid van problemen (want David had er nogal veel in zijn leven op aarde) maar de aanwezigheid van God stelde hem gerust en gaf hem moed! Dat mag voor ons net zo zijn.

God heeft ons een toekomst gegeven die er niet om liegt! Ik kan al blij worden als ik eraan denk! En onze hemelse vader is nog verder gegaan. Hij heeft ons de heilige Geest geschonken als onderpand voor nu. Dat wil zeggen: ‘als een voorproefje van zijn volmaaktheid dat ons moed geeft’. Moed om het vol te houden in de wereld. Een getuige te zijn. Anderen lief te hebben en de hoop te delen die ons is gegeven. Jezus wil verbonden met ons zijn en wonen in ons hart. De ranken leven van het Leven in de wijnstok. Als we bidden, Bijbellezen, christenen ontmoeten, samenkomsten bezoeken, God aanbidden, worden we meer en meer vol van de hoop van Gods Heilige Geest. We mogen vragen om vervulling met de heilige Geest. Het is naar Gods hart dat wij vol van hoop en een ‘rustig kalme moed’ (wat de toekomst brenge moge) zouden zijn hier op aarde. Zijn Geest maakt ons wat losser van alle tijdelijke omstandigheden en meer gericht op eeuwige zekerheid.

Alles kan veranderen. Alles is tijdelijk. Niets is zeker.
Behalve God. Hij is de enige Rots. De enige Grote Constante Factor. Hij wil ons geluk ZIJN. Laat de Heer Uw vreugde blijven. Hij zelf. Niet alleen wat wat Hij geeft of doet (of laat). Maar Zijn eigen aanwezigheid. Dat is het grootste geschenk denkbaar voor een mensje hier op aarde. In elke omstandigheid is Hij goed en betrouwbaar. Laten wij een getuigenis daarvan zijn. Laten we God niet vervloeken in onze moeilijke tijden maar juist zoeken. We hebben Hem dan juist zo hard nodig. Hij is het leven. Tot Wie anders zouden we gaan?

KLAAGLIEDEREN 3:20-24

20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen.
21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • M.Donker

  Heel mooi en goed verwoord Martin. Vandaag de dag mag je als christen niet ziek of down zijn. Maar nergens in de bijbel staat dat wij alleen maar de mooie dingen van het leven zullen mee maken. En wie nooit in een dal is kan ook niet genieten van de mooie uitzichten op de bergtoppen. Mijn eigen ervaring is dat juist door de dieptepunten van je leven heen God je afhankelijk wil maken van Hem alleen. ( hoe moeilijk dit soms ook is)
  En je geestelijk sterker mag worden. Als wij maar Zijn hand willen vasthouden!

  11 oktober 2013
  • Ja, dat geloof ik ook. Dat juist de moeilijke tijden ons vormen op een manier die waarschijnlijk in de makkelijke perioden niet mogelijk was. Zo werkt alles mee ten goede. Al geloof ik niet dat God de ‘auteur van het kwaad’ is. Wel is hij voor mij een schuilplaats en rustpunt geweest in de storm. Hij weet ervan en begrijpt me zonder dat ik een woord heb gesproken. Dat is me al zoveel waard.

   18 oktober 2013
 • K.K.

  Heel herkenbaar allemaal.
  Soortgelijke opmerkingen van mijn christelijke broeders en zusters waren het zwaarst om mee om te gaan toen ik erg depressief was en psychiatrische hulp kreeg. Het helpt je niet echt verder, zeg maar.
  Gelukkig mocht ik God kennen als mijn Sterke Rots en Beschermer, Hij heeft me er echt doorheen gesleept en me heel veel lieve mensen gegeven die me echt hielpen, en er voor me waren. Het heeft mijn band met God versterkt, en mijn vertrouwen in Hem groot gemaakt. Je word echt afhankelijk van Hem gemaakt, en dat geeft rust en vrede.

  11 oktober 2013
  • Jannieka Scheinhardt ter Borg

   Wat fijn dat God toch de juiste mensen op je pad stuurde.Dan kan je voorzichtig aan weer een beetje met perspectief leven.Een dag tegelijk aan Zijn hand.Ik wens je het Allerbeste!

   13 oktober 2013
  • We leren hierdoor dat mensen maar mensen zijn… We hebben meestal wel goede bedoelingen maar kunnen dan nog de plank flink misslaan. Misschien is ‘stil zijn’ wel beter in tijden van troost bieden? Waar had jij nou behoefte aan van je medegelovigen in die tijd?

   18 oktober 2013
 • Marion Smit

  Nadat ik afgelopen zondag jouw toespraak “leid je (nieuwe) hart” heb geluisterd (ik liep al een tijdje over deze uitspraak te dubben waarom ik daar niet helemaal achter kon staan 🙂 )is er iets bijzonders gebeurt bij/met mij!
  Ik had deze toespraak al vaker voorbij zien komen de afgelopen weken maar steeds geen “behoefte/tijd”om te luisteren….
  Nu wel, én met resultaat! 🙂
  (Ook de liederen van deze toespraak, WAUW, vooral de laatste, alsof ik een warme deken over me heen kreeg! Zo gaaf dat God mij op de juiste momenten dit soort toespraken en liedjes aanreikt!)
  Er kwam een geluksgevoel (heilige geest?) over mij heen alsof het ineens helder werd waarom ik Jezus niet toeliet in mijn hart! Het simpele antwoord daarop is dat ik mijn hart mag volgen máár tegelijkertijd ook moet leiden om de “juiste” keuzes te maken in mijn leven! (Jij zei bij jeremia 17:9: “dit is slecht nieuws”, voor mij was het geweldig nieuws omdat ik nu eindelijk de uitleg en bevestiging kreeg waarom ik niet verder kwam!) En daar bedoel ik niet alleen, Jezus in mijn hart toelaten, mee! Ook bepaalde keuzes in mijn dagelijks leven die goed voor mij VOELEN maar niet goed voor mij ZIJN!! Ik heb al de nodige strijd achter de rug onder andere om te ontdekken wie ik zelf ben en wat ik wil in dit leven!
  Door jouw toespraak heb ik mijn “oude” hart losgelaten en een “nieuw” hart er voor terug gekregen! Het is zeker niet zo dat het nu alleen maar goed met me gaat maar als ik het moeilijk heb kan ik er nu wel beter mee omgaan omdat ik weet dat God mij kracht geeft door oa dit soort toespraken heen! 🙂
  En wat jij ook zei dat je zelf ook nog strijd ervaart in het dagelijks leven en dat “koning IK” en het oude hart nog veel te vaak regeert 😉
  Zo herkenbaar, het is daarom fijn om te horen dat het normaal is dat je het goede gevoel niet altijd vasthoudt! Dat geeft ruimte om er niet te krampachtig mee om te hoeven gaan!! De twijfel over het geloof is daardoor eindelijk weg bij mij! Erg bevrijdend….
  Nu merk ik dat er een bepaalde rust/ vrede is gekomen en dat ik veel dingen ineens beter begrijp, waaronder dus dit bovenstaande blog van jou!
  Gaaf dat dit alles door jouw toespraak is gekomen, DANKJEWEL!! 🙂 Gr. Marion

  11 oktober 2013
  • Ge-wel-dig! Heel blij mee. Denk hier af en toe maar eens aan terug als de twijfel weer toeslaat, want waarschijnlijk komt zo’n periode nog wel eens langs… 😉 Pieken en dalen… Zoeken en vinden. Tasten en vastgrijpen.

   18 oktober 2013
   • Marion Smit

    Ik heb ‘em wel al 10 keer teruggeluisterd 😉 en iedere keer is er meteen weer het goede gevoel, ik weet dat het zo is! Langzaam kan ik nu zelf het gevoel vasthouden dat dit niet tijdelijk is! Zonder een euforisch gevoel (wat ik al eerder heb gehad) dit is ECHT, letterlijk een nieuw mens 🙂
    Ik vond overigens een mooie tekst toen ik op google zocht naar een preek oid over “de troon van je hart” dat heel goed aansluit op jouw toespraak! Bijzonder dat ik deze als eerste aanklikte!
    http://www.pastoralehulpverleningjongeren.nl/?page_id=2104
    Weet je hoe ik in aanraking met jouw (naam) ben gekomen? De dag dat jij je eerste hartstilstand kreeg ging ik naar een evangelische boekhandel voor een bemoedigende cd! Die meneer vroeg: “Ken je Martin Brand?” Ik: “Nee, nog nooit van gehoord!” “Hij heeft een hartstilstand gehad en zou op de eo-jongerendag spreken!”
    Daarna ben ik gaan zoeken (had de cd niet gekocht, lang leve you tube 🙂 )op jouw naam en dat bericht, de eerste 2 liederen die ik luisterde was: “Duizend vragen” en “Gevoelsmens”! Bij beide liederen was ik meteen diep geraakt en op een of andere manier wist en voelde ik dat ik jou moest volgen!
    En nu weet ik waarom….

    18 oktober 2013
    • Marion Smit

     Het zal 1 of 2 dagen na de dag van je hartstilstand zijn geweest want het was op een zondag 😊 bedenk ik me nu! Maar evengoed blijft het bijzonder….

     18 oktober 2013
 • Ali van Heuven

  lieve Martin, Ik had je gisteravond in Enschede al bedankt voor je bemoedigende woorden liederen, maar na dit gedeelte ben ik samen met mijngang Wim nog meer gesterkt in het feit dat we het van mensen niet hoeven te verwachten, maar ons oog op Jezus gericht moeten houden . Gods onmisbare Zegen . Een fijn weekend! Wim en Ali van Heuven

  11 oktober 2013
  • Bedankt voor je reactie! En veel sterkte met jullie dochter!

   18 oktober 2013
 • Rian

  Lijkt heel erg veel op je verhaal van gister!
  Ben bemoedigd door je woorden.
  Gelukkig dat ons lijden niet per definitie gerelateerd is aan verborgen zonden in ons leven
  Dank voor je bemoedigende woorden
  Kan ik dat eerste gedicht wat je voordroeg ergens op je site vinden?

  11 oktober 2013
 • Hanneke Bunskoeken

  Lieve Martin dat heb je mooi Verwoord en daar heb ik ook heel veel aan. Gisteren 10okt. Kon ik helaas niet naar jou toe om jou te horen spreken en zingen. Ik heb heel veel aan de liedjes die je zingt dat helpt mij ook door de moeilijke tijd heen die ik nog steeds door maak. Mijn vader en moeder zijn er wel geweest en ze vonden het heel bemoedigend. Mijn moeder Ali van Heuven heeft jou nog gesproken, ik ben de dochter die met verlamde benen en heel veel pijn op bed ligt. Ik weet zeker dat God heel dicht bij mij is en veel vam mij houd. God geeft mij liefde en kracht elke dag opnieuw om er mee om te gaan. Ik heb in deze moeilijke tijd elke keer gedichten in mijn hoofd die ik op heb geschreven en ik weet zeker dat God mij daar bij helpt. Ik heb heel sterk het gevoel dat ik de gedichten met andere mensen moet delen om ze te bemoedigen. Ik wil ze naar een uitgever sturen zodat veel mensen het kunnen lezen,en zodat ik de mensen op die manier er mee kan bemoedigen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen en ik hoop dat je het niet erg vind als ik het vraag maar weet jij een uitgever die dat zou willen doen? Ik wens je Gods zegen liefde en kracht liefs xxxjes Hanneke p.s ik verheug mij op de nieuwe CD.

  11 oktober 2013
  • Beste Hanneke, bedankt voor je reactie en ik wens je rust en vrede van God toe. En ook dat je gezondheid zal toenemen en het steeds iets beter met je zal gaan! Dat je de liefde van God ervaart in deze situatie is een schat die niemand je kan afnemen. Kostbaar en Solide.

   Je vraag over de gedichten zou ik niet zo kunnen beantwoorden. Ik vind het mooi om er eens een te lezen. Maar een uitgever voor gedichtenbundels zou ik zo niet kennen. Tegenwoordig kan je via internet zelf al zoveel uitgeven en bij mensen onder de aandacht brengen he?

   18 oktober 2013
 • Rianne

  Hoi Martin, ik ben helemaal blij met je duidelijke uiteenzetting. Ik moet nog regelmatig denken aan hoe jij in augustus in de Basis je angsten rondom je hartstilstanden verwoordde en daarna vol overtuiging zong: “Nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen, op de berg of in de dalen… Heer, U laat mij nooit meer alleen!” Zo ervaar ik het ook: We leven nog in een gebroken wereld, christenen ontkomen niet aan het lijden. Maar we kunnen er wel sterker door worden, en Hij is er altijd bij! En we mogen uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zonder ziekte, zorgen en pijn!

  11 oktober 2013
  • Hanneke Bunskoeken

   Hoi Rianne zo ervaar ik het ook.
   We leven nu in een gebroken wereld maar straks mogen we met Hem dansend en zingend naar de Hemel gaan.
   Ik maak nu een moeilijke tijd door maar Maar merk tijdens mijn ziekte dat ik geestelijk steeds sterker word in het geloof.
   Elke dag krijg ik weer kracht van God om er elke dag mee om te kunnen gaan.
   Hij is dicht bij mij elke keer weer.
   En merk dat Hij mij omringt met zijn liefde.
   Liefs Hanneke

   14 oktober 2013
 • en toch, en toch, we blijven bidden voor de zieken, en hopen. Want God koestert goede gedachten over ons. Ste je voor dat ik tegen mijn dochter zou zeggen( die net als suzanne, maar dan zonder aanwijsbare oorzaak lijdt aan een vermoeidheids ziekte): meisje accepteer het maar. Het is Gods wil.
  Nee, ik blijf uitzien naar de dag dat Hij ingrijpt. Wanneer? we weten het niet. En intussen zien welke zegeningen er zijn in ons dagelijks bestaan “ondanks” ziekte. Hij is goed en kent onze strijd. Hij troost en bemoedigd, Afhankelijk van Hem, maar toch verwachtend.

  14 oktober 2013
  • Zo is het Margreet. Geloven en Wachten. Hij is goed… Ik denk dat we altijd mogen blijven strijden en bidden tegen ziekten, pijn en onrecht. Deze dingen horen niet bij Gods koninkrijk. Dat heeft Jezus duidelijk laten zien… Aan de andere kant weten we wat de Bijbel zegt over deze tijd en de wereld waarin wij leven. Gods wil is dat wij eeuwig stralend en gezond voor Hem zullen leven en dansend van geluk Hem alle eer zullen geven. Sommigen dansen in dit leven op toekomstmuziek. Maar de toekomst komt! Zeker! En soms gebeuren er zeker wonderen. Ik heb ook genezen mensen ontmoet en gesproken. Toch is een wonder een wonder omdat het uitzonderlijk is toch?
   Ik wens je heel veel wijsheid, liefde en geduld toe in de situatie met je dochter. Het lijkt me heel moeilijk en pijnlijk om je dochter zo te zien. Je gunt haar iets heel anders.

   18 oktober 2013

Geef een reactie

You don't have permission to register