Naar huis…

Wat kan thuis komen heerlijk zijn. Na een dag hard werken, lange autoreizen of vakantie ben ik altijd weer blij om in mijn Tom-Tom het woord ‘HOME’ in te toetsen en na een poosje thuis te zijn. De plek waar ik mijn schoenen uitdoe, mijn jas ophang en kan ontspannen met Suus en Noah. Mezelf kan zijn. Als ik hier al zo van kan genieten, hoe geweldig zal het dan zijn als wij straks samen bij God thuiskomen, ons oude lichaam afleggen en Jezus mogen zien. Voorgoed op de plaats van onze bestemming. I can only imagine (“Ik kan het me alleen maar proberen voor te stellen”) is een prachtig liedje dat erover gaat… 

Dit artikel schreef Martin enkele jaren geleden voor een toespraak over ‘thuiskomen bij God’.
Johannes 14: 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Jezus doet ons een weergaloos aanbod
Jezus geeft ons uitzicht op een schitterende toekomst. Hij zegt ons dat we niet ongerust moeten zijn, maar mogen vertrouwen op God en Hem. Hij reikt ons Zijn Hand en wil ons meenemen naar het huis van Zijn Vader, die ook Onze Vader en God wil zijn. We beseffen ons denk ik niet altijd hoe groots en bijzonder dit aanbod van Jezus is. God heeft ons niet nodig. Is niet afhankelijk van ons. Hij was er al lang voordat de aarde werd geschapen. Hij is ons helemaal niets verschuldigd. En toch… Hij, de Maker van hemel en aarde wil ons graag bij zich hebben. Hij die ons niet nodig heeft. Hij wil de hemel en Zijn heerlijkheid, zijn Liefde met ons delen. Hij wil erkend en aanbeden en erkend door ons. En het blijft daar niet bij. Hij maakt ons Zijn kinderen als we willen buigen voor Jezus en geloven dat God hem zond om ons weer in het reine te brengen met Hem. Jezus zegt het: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij”

Nieuw Vaderland, Nieuw Thuis
Op het moment dat we worden wedergeboren gaat ALLES veranderen. Gods Geest komt in ons hart wonen en maakt Jezus meer en meer zichtbaar voor ons en in ons. We worden gevormd. We krijgen zicht van God op eeuwige dingen. Een geschenk! We leren dat God onze Vader is en gaan leven in verbondenheid met Hem en tot eer van God. We krijgen geestelijke gaven, gaan deel uitmaken van een groot gezin (de gemeente) en wat ook heel belangrijk is: we krijgen een hemels vaderhuis. Deze wereld is niet meer ons thuis. We krijgen ineens uitzicht op iets beters. Hoop op iets dat al het geluk op aarde overstijgt. We krijgen door Jezus deel aan Gods koninkrijk. We worden ingelijfd in Gods familie. Dat houdt tegelijk in dat we dus niet meer horen bij een wereld die God heeft afgewezen en Hem niet erkend. We zijn apart gezet. De bijbel noemt dat ook wel: geheiligd. Dit brengt scheiding met zich mee.De bijbel is heel duidelijk over het afleggen van ons oude leven en onze oude verlangens. Lees bijvoorbeeld maar in Efeziers 4 :17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Fil 3:17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Niet meelopen met de meute
We moeten ons niet langer laten beheersen door onze oude verlangens. Niet meelopen in de maat van deze wereld. En wat is het moeilijk om niet meegezogen te worden in het materialisme van het MEER MEER MEER van onze tijd. Wat is het een strijd om niet hetzelfde te denken en dan te doen. Ik geloof dat de strijd om ons hart en ons denken het belangrijkste gevecht is dat we leveren. De bijbel zegt ook dat ons hart het allerbelangrijkste is om te bewaken. Wat we daar toelaten en laten groeien bepaald wat we vervolgens zullen doen of laten in ons leven.

Wij voelen ons vaak helemaal niet tevreden, vol vrede in ons leven. De reden is denk ik dat we verkeerde maatstaven hebben. Op dezelfde manier geluk najagen als de wereld om ons heen. Natuurlijk raken we dan leeg. God wil ons verlangen vervullen. Met zichzelf, Zijn Geest. Niet met een enorme breedbeeld tv, nieuwe keuken of glimmende badbamer… Wij horen niet bij de wereld. We kunnen niet langer ten diepste tevreden zijn met wat de wereld biedt aan vergankelijke schatten en leeg vermaak. We proberen het soms nog wel. Maar je zult merken dat het niet gaat. We hebben geproefd aan de hemel. Dat maakt gelukkig. Diep en blijvend.

Anders, maar niet weggekropen in een christelijk hoekje – wees niet bang
Ik zou, vanuit de Bijbel, nog veel meer kunnen vertellen over heiligheid en Gods duidelijke wil dat Zijn kinderen zich niet aanpassen aan hun omgeving, maar openlijk leven als christen. Daar gaat het in deze studie niet over, het gaat over ons thuis. Deze wereld is niet ons thuis. We leven als christen in een wereld die tijdelijk is en zelfs vaak vijandig naar Jezus. Dat wil niet zeggen dat we wegkruipen in een christelijk hoekje en onszelf daar verstoppen tot Jezus terug komt. We zijn juist gezonden naar de wereld om zoveel mogelijk mensen in contact te laten komen met Jezus die ook van hen houdt en hen dezelfde hoop wil geven als wij hebben gekregen. Dezelfde blijdschap. Vergeving en liefde.

Wij zijn op weg naar de hemel. Die is ons beloofd door Jezus zelf. We mogen uitreiken naar anderen om hen mee te nemen op reis. Ik geloof dat dit, het evangelie – goed nieuws, het belangrijkste en meest waardevolle is dat je mensen kunt geven op aarde. Vaak zijn we hier niet eens bewust van. We willen graag aardig zijn, aardig gevonden worden, niet wereldvreemd overkomen bij onze collega’s, familie en vrienden. Ze mochten eens denken dat we geloofswaanzinnig zijn. Wees niet bang voor afwijzing. Bid voor vrienden en familie en probeer maar eerlijk te zijn over jouw leven en hoop! Laten we dan wel dicht bij Jezus leven zodat er iets is om over te getuigen. Jezus maakt dit heel duidelijk in Zijn gebed dat we lezen in

Johannes 17 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

Christenen, de meest gelukkige mensen ter wereld
We zijn de meest gelukkige mensen die bestaan. Ik geloof dat christenen de meest tevreden, hoopvolle, liefdevolle mensen zouden moeten zijn in hun omgeving. Niet omdat we in ons leven hier en nu altijd geluk en voorspoed hebben. Maar omdat we zicht hebben op de belofte. Dit neemt niet weg dat we in dit leven soms verdrietig zijn en tegenslag ervaren. Juist in die stormen hebben we een anker nodig. Troost. Tuurlijk is het fijn als andere mensen je troosten en naar je omzien als het leven tegenzit. Maar niets is meer helend als Gods liefde in je hart. Gods geest die je vrede wil geven als je jezelf overgeeft aan Jezus en zijn Woord. Lees dit stuk maar eens. God wil een onderpand van de toekomstige hemel nu al in je hart leggen. Echt waar.

Rom 8 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard …. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Zie je dat de hoop niet uit de omstandigheden komt, maar uit de belofte. De toekomst is stralend. En de Geest is ons voorschot op die geweldige toekomst. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst… Tot slot nog een laatste bijbeltekst om eens goed naar te kijken. Het gaat over voorbeeld-gelovigen. Die worden in Hebreeen 11 bij naam genoemd. Deze voorbeelden wisten dat ze onderweg waren. Dat deze wereld, met alle mooie dingen en het verdriet, niet hun eindbestemming was. Ze leefden met de hemel in gedachten. De beloften van God waren hun kracht. Dwars door alles heen. Jij en ik staan op een dag oog in oog met Jezus. Hij zal ook ons vragen wat we met ons leven hebben gedaan. Hebben we geleeft alleen voor tijdelijk geluk en zoveel mogelijk luxe? Of hebben we geleefd met de hemel, ons thuis, in ons hart en gedachten. “Vader, wilt U ons helpen te leven als reizigers die zoveel mogelijk mensen willen meenemen op onze reis naar huis.”

Hebr. 11:13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Laat hieronder gerust van je horen en/of deel dit artikel via onderstaande social media knoppen!

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Aart

  Mooie overdenking, dankjewel. Thuiskomen bij Jezus betekent dat het goed is tussen Hem en mij. Dat Hij voor mij aan het kruis is gestorven zodat God mijn zonden kan vergeven. Thuiskomen is voor mij: “Home, sweet home”. Net als de verloren zoon die zijn Vader in zijn armen sluit en Hem om vergeving vraagt. Dankzij Jezus ben je altijd welkom bij de Vader. Lukas 15.

  24 oktober 2013
 • Aart Kapteijn

  Hoi,

  Vreemd, ik heb gereageerd op de blog, maar op de een of andere manier komt mijn reactie er niet bij te staan. Of wordt mijn reactie als spam behandeld ? Of is het niet binnengekomen ?

  Mvg, Aart

  25 oktober 2013
  • Beste Aart, als je voor het eerst een reactie achterlaat moet ik ‘em goedkeuren… Vanaf nu komen al je reacties gewoon gelijk binnen hoor… 😉

   25 oktober 2013
 • Jentje

  Hallo Martin,

  Blijf dit een moeilijk onderwerp vinden! Thuis komen bij hem
  Lijkt mij ook fantastys maar als ik daar dan heel diep over na denk vind ik het ook moeilijk om die mij lief en dierbaar zijn achter te laten daar worstel ik dan mee hebben Jullie dat dan niet ????
  Voel me dan zo ongelovig toch voor hem kiezen maar als het er op aan komt !!!

  25 oktober 2013
  • Je hoeft je daar toch niet klein of ongelovig door te voelen? Houden van het leven en de mensen om je heen is toch juist geweldig. Ik ken bijna niemand die het leven en geliefden graag wil loslaten. Mijn artikel ging meer over de hoop dat er straks nog iets komt. En ook over VANDAAG op aarde leven als hemelburger… Met de mensen die je lief zijn. Met vallen en opstaan. We hebben een liefdevolle en geduldige Vader in de hemel die precies weet wat jij en ik bedoelen Jentje!

   25 oktober 2013
 • Linda

  Vorig jaar vierden wij vakantie op Vlieland. De prachtige natuur, de enorme rust, het kerkje waarvan de deuren op woensdagochtend wagenwijd open stonden en de organist bekende leideren speelde die galmden over het kerkpleintje en waarvan ik de teksten in mijn hoofd meezong… Het voelde als de hemel op aarde. DAARNA besefte ik hoe heerlijk het straks moet zijn na dit leven! Want het gaat nog veel mooier worden. Zo mooi en volmaakt, dat wij hiervan in dit leven geen voorstelling van kunnen maken.
  Het mooiste moet nog komen! Wat een vooruitzicht!

  25 oktober 2013
  • Mooi he? Dat is een mooie zin om regelmatig te zeggen. Het allermooiste moet nog komen! En wat is er hier soms al een mooi voorproefje van te ervaren he? Straks…

   25 oktober 2013
 • Alie Bakker La Grouw

  Op deze woorden kan ik alleen maar Amen zeggen Martin, bedankt.
  Blijf vooral (s)preken, want daarin hoor ik Zijn Geest.
  Je bent een genadig mens.
  Gods zegen voor jullie als gezin en allen die je dierbaar zijn
  en gezegende Kersviering en Nieuwjaar gewenst.
  Een hartelijke groet van Alie.

  17 december 2016

Geef een reactie

You don't have permission to register